İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak

İstanbul Üniversitesi projeleri finansmanı Bankalar ücretlendirme stratejileri belirleyecek Finans Teknopark kurulacak Yatırımcı tabanı genişletilecek Faizsiz finans sistemi güçlendirilecek Finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturularak, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, gelecek yıl mali piyasalarda yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki hedeflere de yer verildi. AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, reel […]

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak

KÖİ projeleri finansmanı Bankalar fiyatlandırma taktikleri belirleyecek Finans Teknopark kurulacak Yatırımcı tabanı genişletilecek Getirisiz finans sistemi güçlendirilecek Finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturularak, İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. 2021 Senesi Cumhurbaşkanlığı Senelik Programı’nda, gelecek sene mali piyasalarda yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki hedeflere de yer verildi. ANADOLU AJANSI muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, reel sektörün finansman ihtiyacına düşük fiyatla cevaplayabilen, değişik nitelikteki finansal araçları emin müesseseler aracılığıyla geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir global finans merkezi olma hedefini destekleyen, müessesesel yapısı kuvvetli bir finansal sektörün oluşturulması temel emel olarak belirlendi. Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve reel sektörün anapara piyasasından ve Bankacılık Tertip etme ve Denetleme Müessesesi (BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek. Bu doğrultuda Borsa İstanbul Özel Pazar şirketlerine yapılan yatırımlar, belirli bir orana kadar, yatırım yapan şirketlerin dönem kazancından düşülecek. Alakalı bakanlık ve müesseseler legal tertip etme için teknik çalışmalar yapılacak. Aracı müesseselerin proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul değer ihraç edebilmesine yönelik mevzuat tertip etmesi yapılacak. Bu kapsamda projeye dayalı menkul değerler tebliği hazırlanacak. Şirketlerin halka açılmasına yardımcı olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Legal tertip etme için teknik çalışmalar yapılacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul değer enstrümanları geliştirilecek. KÖİ projeleri finansmanı * Kamu Özel İş birliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra anapara piyasaları da araç olarak kullanılacak. Alakalı bakanlık ve müesseselerce milli ve beynelmilel alanlarda katılım sağlanacak toplantılarda KÖİ projelerinin finansmanı için kredi piyasalarının yanı sıra tahvil ihracı gibi alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olabileceği hususlarında bilgilendirme yapılacak. Bankalar fiyatlandırma taktikleri belirleyecek * Bankaların ülkenin makroekonomik hedefleriyle uyumlu fiyatlandırma taktikleri belirleyerek bütçe ve performans hedefleri koyması sağlanacak. Türkiye’nin erişmeye çalıştığı makroekonomik hedeflere bankacılık sektörünün vereceği katkının artırılması ve mevcut kaynakların çarpan tesiri yaratacak şekilde randımanlı kullanılması amaçlarıyla, yürürlüğe giren ancak uygulaması ertelenen Bankalarda İyi Fiyatlandırma Uygulamalarına Ait Kılavuz kararlarında, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Beynelmilel Ödemeler Bankası (BIS) dokümanları ve beynelmilel iyi uygulama örnekleri asal alınarak ihtiyaç duyulan revizyonlar yapılacak ve mevzubahis kılavuzun sistemik ehemmiyetli bankalarda tamamının, diğer bankalarda ise orantısallık ilkesi doğrultusunda uygulanması sağlanacak. Bankaların kredi hayat döngüsüne ait çerçeve çizilerek, kredilerin kullandırımına değin yeni bir yapıl oluşturulacak. Finans Teknopark kurulacak * Uluslararası iyi uygulamalardan faydalanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. Bu kapsamda fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu müessesesi tarafından sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Bürosu, fintek ekosisteminin ülkede gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Bürosu tarafından Tertip etme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı oluşturularak, bunlar için gerekli mevzuat farklığı yapılacak. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. Finans Bürosu sorumluluğunda İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak. Yatırımcı tabanı genişletilecek * Finansal hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, finansal şuurun ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve yükseköğretim müesseselerinde finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, mevzubahis eğitimin, yaygın eğitim dahilinde yetişkinlere de verilmesi sağlanacak. Çalışanlara hisse edindirme programları tanımlanacak. Üremsiz finans sistemi güçlendirilecek * Üremsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, üremsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, siyaset geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Bunun için Türkiye’nin üremsiz finans sistemindeki gelişmelerin daha sıhhatli izlenmesi ve çözümlemesi için bu alanda geniş kapsamı geniş bir data seti oluşturularak, etkin bir raporlama sistemi kurulacak. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve müessesesel yapı geliştirilecek ve her tür riziko grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda alakalı bakanlık ve müesseselerce Katılım Sigortacılığı Genel Görünüm ve Vaziyet Tespit Raporu hazırlanarak katılım sigortacılığına ilişkin iyileştirme alanları saptayacak. Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin getirisiz finans prensipleriyle uyumlu olacak şekilde gelişimini teminen katılım sigortacılığı mevzuatında farklık çalışması yapılacak. Etkin denetim ve gözetimi sağlamak emeliyle Katılım Sigortacılığı Denetim ve Himaye Kılavuzu hazırlanacak.